Szkoła dziś


Szkoła Podstawowa w Goszczu wkomponowana jest w malowniczy krajobraz Doliny Baryczy. Posiada niepowtarzalny klimat wynikający z sąsiedztwa dużych kompleksów leśnych oraz Zespołu Parkowo-Pałacowego z XVIII wieku.

Historia szkoły sięga 1945 roku. Obecnie do szkoły uczniowie dojeżdżają z miejscowości: Nowa Wieś Goszczańska, Świniary, Kuźnia Goszczyńska, Drągów, Zakrzów, Będzin, Brzezina, Domasławice, Czwórka, Drągówek, Drożdżęcin, Grabek, Łazisko, Pajęczak, Poręby.
Dzisiejsza szkoła to rozbudowany obiekt z salą gimnastyczną, nowym wielofunkcyjnym boiskiem sportowym i placem zabaw. Jest miejscem bezpiecznym, gdzie panuje klimat współpracy, wzajemnej życzliwości, otwartości na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Szkoła posiada dostosowane do potrzeb uczniów sale lekcyjne, bibliotekę, jadalnię, salę zabaw "Radosna szkoła" oraz pracownię komputerową z dostępem do Internetu i tablicą interaktywną. Baza sportowa jest systematycznie poszerzana, a absolwenci i mieszkańcy chętnie korzystają z niej na rzecz podtrzymywania swojej sprawności fizycznej i kultywowania zdrowego stylu życia. Władze samorządowe oraz sponsorzy dbają o doposażanie bazy oraz remonty obiektów szkolnych, a bardzo dobra współpraca z rodzicami sprzyja budowaniu klimatu do wprowadzania projakościowych zmian.


Szkoła dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia poprzez wdrażanie projektów zmierzających do otwarcia młodzieży na świat, propagowanie edukacji kulturalnej, rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci oraz promowanie aktywności fizycznej. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy z uczniem, umożliwiają uczestnictwo w projektach edukacyjnych. Dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano ofertę zajęć dodatkowych w ramach pracy kół zainteresowań czy zajęć wyrównawczych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i działającymi na jego terenie organizacjami, innymi placówkami szkolno-wychowawczymi i kulturalnymi pozwala uczniom rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i poszerzać wiedzę z różnych obszarów. Dzięki działalności na terenie placówki Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego uczniowie w znaczącym stopniu rozwijają swoje zainteresowania i predyspozycje w różnych dyscyplinach sportu.

Praca nauczycieli, dobra baza sportowa i motywacje młodych sportowców znajdują odzwierciedlenie w sukcesach odnoszonych przez uczniów w zmaganiach gminnych i wojewódzkich.

Bieżące informacje z życia szkoły można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/spgoszcz/