Granty na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z nowym programem rządowym Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zaprasza osoby uprawnione – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra - do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

W ramach grantu, o który wystąpi Gmina Twardogóra - zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptop/ komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł lub tablet o wartości do 1,5 tys. zł ) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
 2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
 3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga: osoba-rodzic, zamieszkały obecnie na terenie gminy uprawnionej do złożenia, może złożyć wniosek/oświadczenie o przyznanie sprzętu w przypadku, gdy krewny w linii prostej dziecka pracował w PGR położonym na terenie innej gminy, ale również uprawnionej.  W takiej sytuacji można składać Oświadczenie do upoważnionego urzędu gminy wg miejsca zamieszkania.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie.

Komplet dokumentów, tj.:

 • deklaracja udziału w programie,
 • oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność  lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,
 • informacja o osobie ubiegającej się o wsparcie,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • klauzula informacyjną RODO,
 • kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym PGR (w przypadku posiadania takich dokumentów),

należy złożyć do dnia 04.11.2021 r.:

 • w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 10) Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14,
 • w sekretariatach placówek oświatowych na terenie Gminy Twardogóra.

Złożenie niekompletnego wniosku (zgodnie z wykazem dokumentów zamieszczonych poniżej) spowoduje jego odrzucenie.

W przypadku pytań, informacje w przedmiotowej sprawie udziela: Malwina Strzech (tel. 71 399 22 00) oraz Joanna Sobiś (tel.  71 399 22 43).